Máy chuyên dùng cho nông nghiệp nào không chịu thuế GTGT?

0935 625 885